polityka-prywatnosci-sms

Polityka prywatności Sensilab

Celem niniejszej polityki prywatności (dalej: polityka) jest przekazanie członkom klubu SMS celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych przez firmę Sensilab farmacevtska družba d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Słowenia, adres e-mail: info@sensilab.com (zwaną dalej: Sensilab lub firma, dostawca lub administrator danych osobowych), która zapewnia ochronę danych osobowych i gwarantuje bezpieczeństwo podczas interakcji biznesowych.

W Sensilab, cenimy Twoją prywatność, dlatego zawsze starannie chronimy Twoje dane.

Niniejsza polityka prywatności może być zmieniana, modyfikowana lub aktualizowana w dowolnym czasie, bez uprzedniego ostrzeżenia lub powiadomienia. Osoba korzystająca z danej strony internetowej potwierdza, że zgadza się ze zmianami i modyfikacjami.

Wszystkie nasze działania online są zgodne z prawodawstwem europejskim (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz KonwencjiRady Europy ( ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) – GDPR/RODO, a także z polską Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Polityka prywatności obejmuje przetwarzanie danych osobowych, któredostawca otrzymuje od członków klubu SMS.

Administrator i osoba upoważniona do ochrony danych

Administratorem danych osobowych jest firma SENSILAB farmacevtska družba d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenia.

W Sensilab została wyznaczony osoba upoważniona do ochrony danych, dostępna pod adresem e-mail: dpo@sensilab.com

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania z niniejszej polityki lub w związku z wykonywaniem swoich praw wynikających z tej polityki, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem kontaktu wymienionego poniżej.

Informacja o upoważnionej osobie

Firma

JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovenia

Adres e-mail

dpo@jkgroup.si

Podstawowe pojęcia

Administratorem danych osobowych jest firma SENSILAB farmacevtska družba d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenia.

Administrator jest podmiotem prawnym, który określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Podmiot przetwarzający jest osobą prawną lub prywatną, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora

Przetwarzanie polega na gromadzeniu, przechowywaniu, dostępie oraz wszystkich innych formach wykorzystania danych osobowych EEA to Europejski Obszar Gospodarczy (European Economic Area), który składa się ze wszystkich członków Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.

Klub SMS to usługa świadczona użytkownikom Sensilab, z dodatkowymi korzyściami dla członków.

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Zgodnie z celami określonymi w niniejszej polityce prywatności dostawca zbiera następujące dane osobowe:

 • podstawowe informacje o użytkowniku (imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, lokalizacja);
 • dane kontaktowe oraz informacje o swojej komunikacji z administratorem (adres e-mail, numer telefonu, data, czas i treść wiadomości e-mail lub treść komunikacji pocztowej, data, godzina i czas trwania rozmowy telefonicznej, rozmowy wideo);
 • kanał i kampania – sposób pozyskania użytkownika lub źródła, dzięki któremu użytkownik wszedł w kontakt z administratorami (strona internetowa i reklamowa kampanii lub działania call center, sklep fizyczny);
 • informacje o zakupach użytkownika i wystawianych fakturach (data i miejsce zakupu, zakupione produkty, ceny zakupionych produktów, całkowita kwota zakupu, sposób płatności, adres dostawy, numer i data wystawienia rachunku, kod osoby, która wystawiła fakturę itp.) oraz dane o rozwiązywaniu reklamacji produktów;
 • informacje o korzystaniu przez użytkownika z witryny dostawcy (daty i godziny odwiedzin strony, odwiedzone strony lub adresy URL, czas spędzony na stronie, liczba odwiedzonych stron, łączny czas odwiedzin witryny, wprowadzone ustawienia na stronie) oraz informacje o sposobie użytkowania otrzymanych wiadomości (e-mail, SMS) od dostawcy;
 • dane z dobrowolnie wypełnionych formularzy przez użytkownika, np. w kontekście gier z nagrodami lub korzystania z konfiguratorów w celu identyfikacji optymalnych produktów dla potrzeb użytkownika;
 • inne dane, które użytkownik dobrowolnie przekazuje dostawcy w kontekście dostępu do usług, które wymagają tych informacji.

Dostawca nie gromadzi ani nie przetwarza Twoich danych osobowych, chyba że wyrazisz zgodę lub anulujesz ją, tj. przy zamawianiu produktów lub usług, przy zapisywaniu się do otrzymywania e-magazynu, uczestnictwie w grze premiowej itp. lub gdy istnieje podstawa prawna do gromadzenia danych osobowych lub gdy dostawca ma uzasadniony interes prawny w przetwarzaniu danych.

Jednym ze sposobów gromadzenia danych osobowych przez administratora jest użycie plików cookie. Możesz przeczytać więcej o korzystaniu z plików cookie tutaj.

Administrator zbiera tylko te dane, które są istotne i niezbędne do realizacji celów, dla których dane są przetwarzane.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dostawca zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie następujących podstawy prawnych:

 • przetwarzanie na podstawie stosunków umownych
 • przetwarzanie na podstawie zgody osoby fizycznej
 • przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu

Przetwarzanie oparte na stosunkach umownych

Informacje są gromadzone, gdy są niezbędne do zaciągnięcia, wykonania i wypełnienia zobowiązań umownych. W takim przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jeśli zdecydujesz się nie przekazywać firmie niezbędnych danych osobowych, nie możesz zawrzeć z nimi umowy ani firma nie może świadczyć usług ani dostarczać produktów, ponieważ firma nie posiada informacji niezbędnych do wykonania umowy.

Przetwarzanie na podstawie zgody osoby fizycznej

Dane przetwarzane są wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. Gdy przetwarzanie wymaga zgody, najpierw upewnimy się, że masz wszystkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Jeśli wycofasz zgodę, firma może nie być w stanie zapewnić Ci swoich usług lub produktów.

Przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu

Dostawca może również przetwarzać dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów prawnych  realizowanych przez niego, z wyjątkiem przypadków, kiedy te interesy przesłaniają interesy lub prawa podstawowe oraz wolności osoby, której dane dotyczą, która wymaga ochrony danych osobowych.

W przypadkach uzasadnionego interesu dostawca zawsze dokonuje oceny zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu, użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Możesz przeczytać więcej o swoich prawach poniżej.

Cele przetwarzania danych

Firma zbiera i przetwarza dane w następujących celach:

Cel przetwarzania

Szczegółowe informacje

Komunikacja przez SMS

Sensilab, na podstawie umowy i podstawy prawnej, wysyła wiadomości do wszystkich członków klubu SMS, którzy zaakceptowali ogólne warunki. W oparciu o uzasadniony interes w przygotowaniu odpowiedniej oferty przeprowadzamy segmentację w oparciu o następujące dane:

 • Dane demograficzne (wiek, płeć)
 • Historia zakupów (produkty, liczba zakupów)
 • Proste przetwarzanie zachowań na stronach Sensilab (przeglądanie poszczególnych produktów lub treści, które mogą powodować personalizację wiadomości) bez wykorzystania tych informacji do tworzenia profili użytkowników

Spersonalizowana komunikacja SMS ze specjalnymi rabatami, ofertami i treściami w oparciu o indywidualne profile

W oparciu o Twoją zgodę Sensilab wykonuje również spersonalizowaną komunikację za pośrednictwem wiadomości SMS.

Chcemy przedstawiać Ci najlepsze możliwe oferty i treści dostosowane do Twoich potrzeb, dlatego używamy Twojego profilu jako podstawy spersonalizowanej komunikacji.

W tym celu możemy wykorzystać następujące informacje:

 • Dane demograficzne (wiek, płeć)
 • Historia zakupów (produkty, liczba zakupów)
 • Proste przetwarzanie zachowań na stronach Sensilab (przeglądanie poszczególnych produktów lub treści, które mogą powodować personalizację wiadomości) bez wykorzystania tych informacji do tworzenia profili użytkowników

Podczas tego procesu nie korzystamy z żadnej formy automatycznego lub półautomatycznego profilowania zbieramy tylko odpowiednie zestawy użytkowników dla poszczególnych wiadomości. Nigdy nie koncentrujemy się na danych indywidualnych poszczególnych użytkowników, prowadzimy wyłącznie przetwarzanie na dużych grupach.

Jeśli nie chcesz być uwzględniany w przetwarzaniu danych, zawsze możesz sprzeciwić się, wysyłając wiadomość e-mail na adres: dpo@sensilab.com lub wypełniając poniższy formularz: www.slimjoy.pl/dpo. Nie oznacza to, że firma przestanie wysyłać Ci SMS-y, chyba, że zrezygnujesz również z subskrypcji w ramach klubu SMS.

Rezygnacja z subskrypcji klubu SMS nie uniemożliwia wysyłania ogólnych powiadomień, pod warunkiem, że istnieje podstawa prawna takiego wysyłania. Więcej informacji na temat podstawy prawnej i opcji wysyłania można znaleźć w Ogólnych warunkach klubu SMS.

Roszczenia prawne, ochrona praw i rozwiązywanie sporów

Gromadzenie danych z podanego powodu odbywa się zgodnie z prawem.

Zobowiązania prawne

Zbieramy Twoje dane w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. przechowywanie danych do celów podatkowych. Przetwarzany Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do zachowania zgodności z przepisami.

Przetwarzanie danych osobowych nie do celów Klubu SMS

Ta polityka obejmuje przetwarzanie danych osobowych, które zachodzi, kiedy dana osoba dołącza do Klubu SMS. Dostawca chce również zwrócić uwagę na oddzielne przetwarzanie danych osobowych, które ma zastosowanie tylko do obecnych klientów Sensilab.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o komunikacji elektronicznej) dostawca ma możliwość skontaktowania się z klientami, w tym za pośrednictwem wiadomości SMS, w celu poinformowania ich o podobnych produktach i usługach.

Oznacza to, że dana osoba (jeśli już dokonała zakupu u dostawcy) nadal będzie otrzymywać SMS-y, mimo wylogowania się z Klubu SMS, nie będą one jednak obejmować specjalnych korzyści, które otrzymują tylko członkowie Klubu SMS.

Możesz przeczytać więcej o formie przetwarzania danych osobowych tutaj.

Przechowywanie danych osobowych

Dostawca będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane i dalej przetwarzane.

Dane osobowe, które dostawca przetwarza na podstawie prawa, dostawca winien jest przechowywać przez okres przewidziany prawem.

Dostawca przechowuje dane osobowe, które przetwarza w celu realizacji stosunku umownego z osobą fizyczną przez okres niezbędny do wykonania umowy i przez kolejne 5 lat po jej wygaśnięciu, chyba że zaistniał spór między użytkownikiem a dostawcą. W takim przypadku dostawca przechowuje dane przez okres 5 lat od ostatecznej decyzji sądu lub arbitralnego orzeczenia lub ugody lub, jeśli spór nie było sporu sądowego, 5 lat od dnia polubnego rozstrzygnięcia sporu. Dostawca przechowuje dane przetwarzane na podstawie osobistej zgody, dopóki użytkownik nie cofnie takiej zgody. Dostawca usuwa te dane przed zgłoszeniem sprzeciwu tylko wtedy, gdy cel przechowywania danych został już spełniony.

Po wygaśnięciu okresu przechowywania administrator usuwa dane osobowe i skutecznie anonimizuje je na stałe tak, aby nie można było już łączyć ich z konkretną osobą.

Szczegółowy przegląd terminów przechowywania danych znajduje się w poniższej tabeli:

Cel przetwarzania danych

Okres czasu, w którym dane są przechowywane

Komunikacja przez SMS

Na czas członkostwa w Klubie SMS

Spersonalizowana komunikacja przez SMS ze specjalnymi rabatami, ofertami I treściami w oparciu o profile użytkowników

Do odwołania lub na czas członkostwa

Umowne przetwarzanie danych osobowych

Jako osoba fizyczna zapoznajesz się z informacją i wyrażasz zgodę, że dostawca może powierzyć niektóre zadania związane z Twoimi danymi innym (zakontraktowanym podwykonawcom). Podwykonawcy mogą przetwarzać powierzone dane wyłącznie w imieniu dostawcy, w granicach upoważnienia dostawcy (na podstawie pisemnej umowy lub innego aktu prawnego) oraz zgodnie z celami określonymi w niniejszej polityce prywatności.

Podwykonawcami związanymi z dostawcą są:

 • firmy świadczące usługi księgowe; kancelarie prawne i inni dostawcy porad prawnych;
 • dostawcy rozwiązań do przetwarzania danych i analiz;
 • dostawcy do utrzymania systemów IT;
 • dostawcy usług oferujący systemy wysyłania wiadomości e-mail (np. Mailchimp i inni);
 • dostawcy systemów płatniczych, tacy jak Adyen, PayPal, PayU, Klarna, Sofort, Multibanco, dotPay i inni);
 • dostawcy systemów zarządzania relacjami z klientami (np. Microsoft);
 • dostawcy rozwiązań reklamowych online (np. Google, Facebook).

Dostawca nie przekaże danych osobowych stronom trzecim bez upoważnienia.

Podwykonawcy mogą przetwarzać dane osobowe jedynie w zakresie wytycznych od dostawcy/administratora i nie mogą wykorzystywać danych osobowych do realizacji własnych interesów.

Dostawca i użytkownicy danych osobowych nie przekazują danych do państw trzecich (poza państwa członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - państwa członkowskie UE oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein) ani do organizacji międzynarodowych innych niż USA - wszystkie podmioty przetwarzające umowy w USA są objęte programem Tarcza Prywatności.

Wolność wyboru

Masz kontrolę nad wszelkimi informacjami, które przekazujesz o sobie. Jeśli zdecydujesz, że nie przekażesz danych dostawcy, nie będziesz mógł uzyskać dostępu do części lub niektórych funkcji strony internetowej.

Bezpieczeństwo

Dostawca jest mocno zaangażowany w zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane są przez cały czas chronione przed utratą, zniszczeniem, fałszowaniem, manipulacją oraz nieautoryzowanym dostępem i nieuprawnionym ujawnieniem.

W celu ochrony danych osobowych podejmujemy środki organizacyjne i techniczne, takie jak:

 • Szkolenie pracowników,
 • Nadzór pracowników i regularna kontrola poszczególnych pracowników,
 • Staranna selekcja i kontrola kontrahentów,
 • Kopia zapasowa danych przechowywanych elektronicznie,
 • Regularna konserwacja i aktualizacja wyposażenia technicznego,
 • Przyjęcie odpowiednich zasad wewnętrznych I zasad postępowania dotyczących ochrony danych osobowych.

Zgoda nieletniego w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego

Osoby poniżej 16. roku życia nie powinny przekazywać danych osobowych stronom internetowym bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Dostawca nigdy świadomie nie gromadzi danych osobowych od nieletnich (poniżej 16 lat) ani w żaden inny sposób nie wykorzystuje ich ani nie ujawnia osobom nieupoważnionym bez zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego. Powyższe nie ma wpływu na ogólne prawo państw członkowskich, takie jak przepisy dotyczące ważności, opracowywania lub skutków umów dotyczących nieletnich.

Mając na uwadze dostępną technologię, dostawca podejmie uzasadnione starania w celu sprawdzenia, czy rodzic opiekuna prawnego wydał lub zatwierdził zgodę.

Prawa jednostki w zakresie przetwarzania danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować się z nami. Napisz do nas na info@slimjoy.pl . Na podstawie twojej prośby prześlemy ci informacje - na piśmie i zgodnie z obowiązującym prawem.

Jako użytkownik masz następujące prawa dotyczące uczciwego i przejrzystego przetwarzania danych na podstawie przepisów:

Prawo do wycofania zgody: jeśli jako użytkownik wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w jednym lub więcej celów), masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać anulowana przez pisemne oświadczenie przesłane do inspektora na jednym z kontaktów wymienionych na stronie www.slimjoy.pl/kontakt.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma negatywnych konsekwencji ani sankcji. Jednak możliwe jest, że po unieważnieniu zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych dostawca może nie być w stanie zaoferować indywidualnej lub większej liczby swoich usług w przypadku usług, które nie mogą być świadczone bez danych osobowych (np. Klub świadczeń lub spersonalizowana informacja);

Prawo dostępu do danych osobowych: jako użytkownik masz prawo uzyskać potwierdzenie od dostawcy (przetwarzającego dane osobowe), czy dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to jesteś uprawniony uzyskać dostęp do danych osobowych i następujące informacje: cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych, ich odbiorcy, okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu, prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, informacje o prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego, informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały zebrane od użytkownika, informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz znaczące informacje na temat logiki procesu, którego dotyczy, jak również znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla użytkownika, zgodnie z art. 15 GDPR/RODO.

Prawo do sprostowania danych: jako użytkownik masz prawo do uzyskania od dostawcy bez zbędnej zwłoki sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących ciebie. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, masz prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia;

<

Prawo do usuwania danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”): masz prawo do uzyskania od dostawcy bez zbędnej zwłoki usunięcia twoich danych osobowych, gdy zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

(a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

(b) wycofałeś swoją zgodę i nie ma podstawy prawnej do dalszego przetwarzania,

(c) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie istnieją żadne uzasadnione podstawy do ich przetwarzania,

(d) Twoje dane osobowe zostały przetwarzane niezgodnie z prawem,

(e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega dostawca,

(f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 GDPR/RODO.

Jako użytkownik w określonych okolicznościach, zgodnie z definicją w Artykule 17, ust. 3, prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne;

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: jako użytkownik masz prawo do uzyskania od dostawcy ograniczenia przetwarzania, gdy ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

(a) kwestionujesz prawidłowość – na okres pozwalający dostawcy sprawdzić prawidłowość tych danych,

(b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żądasz ograniczenia ich użycia,

(c) dostawca nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one ci potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych,

(d) wnosisz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie dostawcy są nadrzędne wobec podstaw twojego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych: użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

(a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy; oraz

(b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez dostawcę bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: jako użytkownik masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących cię danych osobowych, które są niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e GDPR/RODO), przetwarzania, które jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR/RODO ), w tym profilowania w oparciu o dane. Dostawcy nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych, użytkownik może w dowolnym momencie mieć prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które go dotyczą, do celów działań marketingowych, w tym do tworzenia profili, w zakresie, w jakim odnoszą się do marketingu bezpośredniego; gdy dana osoba sprzeciwia się przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego, dane nie są już przetwarzane do tych celów.

Jeżeli dane są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, dana osoba ma prawo do wniesienia sprzeciwu, ze względów związanych z jego szczególną sytuacją, do przetwarzania danych z nią związanych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania ze względu na interes publiczny;

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka naprawczego, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w Państwie Członkowskim miejsca stałego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uznasz, że przetwarzanie twoje dane osobowe są niezgodne z przepisami o ochronie danych.

Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub pozasądowego środka zaradczego, masz prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem wobec decyzji organu nadzorczego, a także, gdy organ nadzoru, który jest właściwy, nie rozpatruje skargi lub nie poinformuje cię w ciągu trzech miesięcy o postępowaniu lub wyniku złożonej skargi. Postępowanie przeciwko organowi nadzorczemu przedkłada się sądom państwa członkowskiego, w którym ustanowiony jest organ nadzorczy. Użytkownik może kierować wszystkie wymagania dotyczące wykonywania praw w związku z danymi osobowymi, adresami, na piśmie do dedykowanej jednostki firmy do jednego z kontaktów wymienionych na stronie www.slimjoy.pl/kontakt.

W celu zapewnienia wiarygodnej identyfikacji w przypadku wykonywania praw w związku z danymi osobowymi administrator danych może zażądać od użytkownika dodatkowych informacji, i może odmówić działania tylko wtedy, gdy udowodni, że użytkownika nie można w sposób wiarygodny zidentyfikować.

Na żądanie osoby fizycznej, w stosunku do której wykonuje swoje prawa w zakresie danych osobowych, operator musi odpowiedzieć bez zbędnej zwłoki i nie później niż jeden miesiąc po otrzymaniu wniosku.

Powiadomienie organu nadzoru o naruszeniu ochrony danych osobowych

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Dostawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie właściwy organ nadzoru, chyba że jest prawdopodobne, że prawa i wolności osób fizycznych nie są zagrożone przez naruszenie. Jeżeli jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, Dostawca jest zobowiązany poinformować policję i / lub właściwą prokuraturę o tym naruszeniu.

W przypadku naruszenia, które może powodować wysokie ryzyko dla praw i wolności osób, Dostawca jest zobowiązany niezwłocznie i najszybciej, jak to jest możliwe, poinformować osobę, której dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki. Powiadomienie skierowane do osoby musi być zrozumiałe i jasne.

Publikowanie zmian

Wszystkie zmiany w naszej Polityce Prywatności będą publikowane na tej stronie

Ostatnia aktualizacja: 23.06.2020.